Més de 20 anys d’experiència en la gestió i l’organització de formació ens converteixen en una de les entitats amb més coneixement del sector de la formació, alhora que ens permet comptar amb un equip d’experts col·laboradors de primer nivell, no només pel que fa a la competència professional docent sinó també a la seva especialització tècnica possibilitant la impartició d’un ampli ventall d’especialitats formatives

Aquesta trajectòria professional queda avalada per les diferents acreditacions i certificacions que en aquests moments reconeixen el valor de la formació que impartim.

Plans i accions de formació que es financen amb els fons provinents de la quota de formació professional que aporten les empreses i els treballadors, amb les ajudes procedents del Fons Social Europeu i amb les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Aquest conjunt de plans i accions, que constitueixen el subsistema de formació professional per a l’ocupació, es convoquen anualment per diferents organismes de l’administració pública que en són els responsables de la seva gestió.
mes…

Plans de formació dirigits prioritàriament als treballadors/es ocupats/des (formació continua).

Organismes convocants:

Consorci per a la formació continua de Catalunya
Fundación tripartita para la formación en el empleo

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones ocupades, tot i que també hi poden participar persones en situació d’atur, inscrites a la Oficina de Treball corresponent com a demandant d’ocupació.

Tipus

 • Plans intersectorials

  Adreçats a l’adquisició de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica o de competències específiques d’un sector per al reciclatge i requalificació de treballadors d’altres sectors, inclosa la formació adreçada a la capacitació per a la realització de funcions pròpies de la representació legal dels treballadors.

  Hi poden participar treballadors i treballadores de qualsevol sector productiu, i també en situació d’atur.

 • Plans sectorials

  Es componen d’accions formatives adreçades a la formació de treballadors d’un sector productiu concret, i a desenvolupar accions formatives d’interès general per a l’esmentat sector i satisfer-ne les necessitats específiques de formació.

  Hi poden participar treballadors i treballadores del sector de referència del pla, i també en situació d’atur.

Plans de formació per a l’ocupació promoguts per les organitzacions sindicals en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP)

Organismes convocants:

Instituto nacional d’administracions públiques

Destinataris

Treballadors/es de les administracions públiques.

Tipus

 • Plans interadministratius

  Es componen d’accions formatives adreçades a facilitar al personal al servei de les las Administracions Públiques assumir les funcions precises en el marc d’una adequada planificació i gestió dels recursos humans i materials, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d’adaptació i de lideratge dels processos de canvi, així com el servei públic que es presta a la ciutadania.

  Es dóna prioritat a la participació de treballadors/es de l’administració educativa, però hi poden participar treballadors/es de les diferents administracions públiques amb independència de quina sigui la seva relació laboral amb l’administració, i sempre que hagin estat contractats/des alguna vegada durant l’any d’execució de les accions.

Accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors/es desocupats/des (formació ocupacional)

Organismes convocants:

Servei d’Ocupació de Catalunya

Destinataris

Es dóna prioritat de participació a les persones en situació d’atur, anomenades DONO (demandants d’ocupació no ocupats) i inscrits a la seva Oficina de Treball corresponent. També hi poden participar persones ocupades, que també han d’estar inscrites a la seva Oficina de Treball.

Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Plans i/o accions de formació que donen resposta a les necessitats formatives de les empreses, per poder fer front als nous requeriments del mercat o adaptar els seus treballadors i treballadores a les noves normatives; integrats en la planificació estratègica i relacionats directament amb les metes de l’organització i les seves necessitats de millora.
Les empreses poden bonificar-se el cost de la formació a través del sistema de bonificació de la formació

Diverses empreses ja confien en la Fundació Paco Puerto per tal de dur a terme aquestes accions.

Destinataris

Empreses de qualsevol sector productiu.

Accions de formació adreçades a l’adquisició de competències personals i professionals no cobertes per la formació subvencionada.

Destinataris

Qualsevol persona, independentment de la seva situació laboral.