Oferta de feina: Tècnic/a multimèdia

LA FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L´ESTUDI “PACO PUERTO” NECESSITA COBRIR EL SEGÜENT LLOC DE TREBALL:

I.- TIPUS DE PLAÇA A COBRIR:
TÈCNIC/A MULTIMÈDIA

II.- TASQUES A REALITZAR:
 Transformació de continguts de formació presencial a format teleformació mitjançant
vídeos, gamificació, …., o a través d’eines com isEazy o iSpring
 Disseny i implementació d’estratègia de màrqueting digital per a la captació d’alumnes
i d’empreses
 Disseny, creació i desenvolupament de productes interactius de màrqueting i
comunicació digital.
 Creació e-catàlegs i e-books disponibles en la web o en el cursos

III.- CONDICIONS LABORALS DE LA PLAÇA A COBRIR:
 Lloc de treball: Barcelona
 Nivell professional: Grup 4
 Tipus de contracte: Contracte de treball d’obra i servei (en el marc de la convocatòria
2021 de foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de
treball)
 Jornada completa: 40 hores setmanals
 Retribució: 22.711,90 euros bruts anuals
 Incorporació: febrer 2021.

IV.- REQUISITS QUE ES VALORARAN:
 Formació en entorns virtuals d’aprenentatge, creació de materials didàctics multimèdia,
disseny gràfic i autoedició, màrqueting digital, … Eines i programari per a la
transformació de continguts,…
 Experiència prèvia: gestió de plataformes de teleformació, digitalització de continguts,
continguts audiovisuals, continguts web i xarxes socials, màrqueting digital e-comerce.
 Iniciativa. Creativitat. Treball en equip. Capacitat d’organització. Orientació al client.
Comunicació. Interès per les noves tecnologies.
 Flexibilitat horària.
Es valorarà el coneixement de l’estructura sindical i qualsevol altra circumstància rellevant que la
persona sol·licitant vulgui fer constar en el seu currículum.

V.- REQUISITS exigits a la RESOLUCIÓ TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual
s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2021 per al foment de la incorporació de persones
en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.
 Persones en situació d’atur de 45 anys o més.
 Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
 No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de
durada indefinida en els darrers 6 mesos.

VI.- ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a:
Fundació Paco Puerto – Referència: tècnic/a multimèdia
Correu electrònic: vbadia@ccoo.cat

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 de febrer del 2021.

Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que per formació i/o experiència
professional resultin més adients al lloc de treball seran convocades via correu
electrònic per a la realització d’una prova i d’una entrevista personal.