Convocatòria borsa de treball: Tècnic/a de formació

I. TIPUS DE PLAÇA PER COBRIR

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ

II. TASQUES QUE S’HAN DE REALITZAR

· Gestió de programes de formació (formació subvencionada i programada per a les empreses).
· Gestió del seguiment i l’avaluació de la qualitat de diferents programes formatius.
· Elaboració de documentació tècnica.
· Gestió d’homologacions i acreditacions en formació.
· Gestió tecnicoadministrativa de cursos de modalitat presencial, teleformació i/o mixta.
· Tutoria i coordinació pedagògica d’alumnes i personal formador d’accions formatives en les tres modalitats abans esmentades.
· Suport tècnic a l’equip de coordinació.

III. CONDICIONS LABORALS DE LA PLAÇA QUE S’HA DE COBRIR

Lloc de treball: àmbit territorial.
Tipus de contracte: en relació amb el lloc que s’hagi de cobrir.
Període de prova: dos mesos.
Jornada: en funció de les necessitats.
Condicions salarials: segons el nivell salarial del lloc assignat, el rang salarial està comprès entre 22.711,90 i 26.865,90 euros bruts anuals (grups 4-3).

IV. REQUISITS QUE ES VALORARAN

· Titulació acadèmica: llicenciatura o diplomatura universitària.
· Experiència prèvia: gestió de programes formatius i/o d’orientació. Gestió de formació programada per a les empreses. Elaboració de documentació tècnica (propostes formatives, memòries, procediments…). Gestió i disseny d’eines per dur a terme el seguiment i l’avaluació de la qualitat dels cursos. Gestió i coordinació de cursos. Tutoria d’alumnes i personal formador en modalitat de teleformació.
· Formació complementària en els àmbits relacionats de formació, teleformació, orientació i assessorament en l’acreditació de competències.
· Coneixements de plataformes d’aula virtual (Teams, Zoom…) i Moodle.
· Coneixement d’informàtica a nivell usuari i eines de Google (formularis, Drive…).
· Coneixements d’aplicacions de gestió de formació.
· Flexibilitat horària.
· Iniciativa. Resolució de problemes. Treball en equip. Capacitat d’organització. Orientació al client. Comunicació. Orientació a objectius.

Es valorarà el coneixement de l’estructura sindical i qualsevol altra circumstància rellevant que la persona sol·licitant vulgui fer constar en el seu currículum.

V. PROVES DE SELECCIÓ

· Valoració del currículum.
· Entrevista personal.
· Valoració de l’experiència i del que es vulgui fer constar en el currículum.
· Es poden realitzar proves específiques posteriors en funció del nivell o de la plaça que s’hagi de cobrir.

VI. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a:
Fundació Paco Puerto – Referència: borsa tècnic/a de formació
Adreça electrònica: fppuerto@ccoo.cat
La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 26 de març del 2021.

Es farà una preselecció de currículums. Les persones que entrin en el procés de selecció seran convocades a través del correu electrònic per realitzar les proves.