Acreditat 2021. Procés acreditació experiència laboral. Convocatòria oberta.

Mitjançant el programa ACREDITAT, el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

En la convocatòria de 2021, es porta a terme en diversos instituts del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre, durant el primer torn d’oferta, 2.620 persones en 39 àmbits professionals.

Pots accedir directament a la Sol·licitud de preinscipció al procediment d’acreditació de les competències professionals

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 39 sectors que es convoquen. Aquests són:

Activitats auxiliars de magatzem (50 places)
S’adreça a personal que treballa en la manipulació de càrregues amb carretons elevadors, operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment, expedició de càrregues al magatzem i preparació de comandes.

Activitats auxiliars de vivers (50 places)
S’adreça a personal que treballa en activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria realitzant operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Activitats comercials (80 places)
S’adreça a persones que realitzen tasques de venda de productes o serveis, atenció al client/a, consumidor/a, usuari/ària i a operacions auxiliars de venda amb la utilització, si cal, de la llengua anglesa o una altra llengua estrangera.

Administració i finances (150 places)
S’adreça a personal que fa tasques professionals relacionades amb la gestió pròpia de l’àmbit d’administració i finances davant d’organismes i administracions públiques i que utilitzen, si cal, l’anglès o una altra llengua estrangera.

Agència de viatges i gestió d’esdeveniments (40 places)
S’adreça a persones que realitzen tasques d’interpretar el patrimoni i béns d’interès cultural, natural de l’àmbit d’actuació a turistes i visitants, prestar serveis d’acompanyament i assistència a turístiques i visitants i dissenyar itineraris turístics. Gestionar informació i unitats d’informació i distribució turístiques, crear, promocionar i gestionar productes turístics locals i comunicar-se en la llengua anglesa o d’una altra llengua estrangera en els servis turístics de guia i animació.

Animació sociocultural i turística (80 places)
S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques de dinamització comunitària i de direcció i coordinació d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

Aprofitament i conservació del medi natural (20 places)
S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques d’activitats auxiliars en vivers i jardins i centres de jardineria i producció de llavors i plantes en vivers. Realització d’operacions auxiliars per a la producció, manteniment de plantes en vivers i centres de jardinera i instal·lacions i manteniment de jardins, parc i zones verdes. També control de plagues, malalties i males herbes, maneig de tractors i muntatge d’instal·lacions agràries i operacions de propagació, cultiu i producció de llavors i plantes de vivers.

Assistència a la direcció (50 places)
S’adreça a persones que realitzen tasques d’administració de recursos humans, gestió financera, assistència documental i de gestió en oficines i despatxos amb la utilització, si cal, de la llengua anglesa o d’una altra llengua estrangera.

Atenció a persones en situació de dependència (320 places)
S’adreça a persones que realitzen tasques professionals relacionades amb l’atenció sociosanitària de persones dependents tant en domicili com en institucions socials així com amb la gestió de trucades de teleassistència.

Automoció (60 places)
S’adreça a persones que realitzen tasques professionals relacionades amb la planificació i control de l’àrea electromecànica.

Comerç internacional (30 places)
Adreçat a personal que realitza tasques d’organització, coordinació i gestió de magatzem segons els criteris i nivells d’activitats previstos.

Comercialització de productes alimentaris (20 places)
Adreçat a personal que realitza tasques d’activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comunicació, executant accions del servei d’atenció al client/a, consumidor/a i usuari/a; tasques d’organització i gestió de magatzems, i de cuina.

Confecció de pàgines web (100 places)
Adreçat a persones que realitzen tasques professionals de construcció de pàgines web i la integració de components de programari a pàgines web.

Cuina i gastronomia (80 places)
S’adreça a professionals que fan feines relacionades amb la definició d’ofertes gastronòmiques senzilles, amb l’aprovisionament i control del consum, amb la preelaboració i conservació de tota classe d’aliments i plats elementals i que, si cal, utilitzen alguna llengua estrangera per comunicar-se.

Documentació i administració sanitàries (80 places)
S’adreça a professionals que realitzen tasques d’elaboració de documents, presentacions professionals en diferents formats, administració de sistemes d’informació i arxiu, tant en suport convencional com informàtic.

Emergències sanitàries (120 places)
S’adreça als treballadors que fan l’atenció sanitària inicial i el suport emocional i social a múltiples víctimes, preparen i executen els plans d’emergència i traslladen el pacient al centre sanitari útil, presten atenció bàsica sanitària, psicològica i social en l’entorn pre-hospitalari i hospitalari, mantenen preventivament el vehicle sanitari i en controlen la dotació de material.

Gestió de l’aigua (40 places)
Adreçat a personal que realitza tasques d’organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament i de la gestió de l’ús eficient de l’aigua.

Gestió de vendes i espais comercials (40 places)
Adreçat a personal que realitza tasques relacionades amb la implantació i animació d’espais comercials utilitzant, si cal, l’anglès o una altra llengua estrangera per comunicar-se.

Guia en el medi natural i de temps lliure (40 places)
S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques de guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana, tasques de guia per itineraris en bicicleta i tasques de guia per itineraris eqüestres en el medi natural.

Guia, informació i assistència turístiques (40 places)
Adreçat a persones que realitzen tasques professionals relacionades amb la guia de turistes i visitants com la interpretació del patrimoni i béns d’interès cultural i els espais naturals utilitzant, si cal, l’anglès o una altra llengua estrangera per comunicar-se.

Higiene bucodental (80 places)
Adreçat a aquells professionals que duen a terme tasques de gestió de l’àrea de treball en un gabinet bucodental, d’identificació de les característiques anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l’aparell estomatològic per a la seva valoració i registre; d’exploració de l’estat de salut bucodental dels pacients o usuaris dels serveis de salut amb finalitats epidemiològiques i d’intervenció amb actuacions directes; d’avaluació de la salut bucodental de les persones i la comunitat, mitjançant activitats d’educació sanitària i promoció de la salut; de realització de tècniques odontològiques pròpies, delegades o d’ajuda dins de l’equip de salut bucodental.

Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips d’elevació i transport (50 places)
Adreçat a tots els professionals que es dediquen a tasques d’instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i transport.

Instal·lacions de telecomunicacions (30 places)
Adreçat a tots els professionals que es dediquen a tasques de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, destinades a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió, l’accés a serveis de telefonia i banda ampla, de gestió, control i comunicació interior en edificis. També la realització d’operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques i de telecomunicacions en edificis.

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (70 places)
Adreçat a tots els professionals que es dediquen a tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, d’instal·lacions d’automatisme en l’entorn d’habitatges i petita indústria, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies de baixa tensió i muntatge i manteniment de màquines elèctriques.

Integració social (200 places)
Adreçat a personal que realitza tasques de mediació comunitària i inserció laboral a persones amb discapacitat.

Jardineria i floristeria (20 places)
S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques d’activitats auxiliars en vivers i jardins i centres de jardineria i producció de llavors i plantes en vivers. Realitzen operacions auxiliars per a la producció, manteniment de plantes en vivers i centres de jardinera i instal·lacions i manteniment de jardins, parc i zones verdes. També control de plagues, malalties i males herbes, maneig de tractors i muntatge d’instal·lacions agràries i operacions de propagació, cultiu i producció de llavors i plantes de vivers.

Lleure (40 places)
Adreçat a aquells professionals que realitzen tasques relacionades amb la dinamització d’activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil.

Manteniment electromecànic (40 places)
S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques de muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial, mecànica d’equip industrial, posada en marxa de béns d’equip i de maquinària industrial, i instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i transport.

Mediació comunicativa (40 places)
S’adreça a aquells i aquelles professionals que realitzen tasques de dinamització comunitària, estableixen tasques amb els principals agents comunitaris/àries, promouen la participació ciutadana en projectes i recursos comunitaris, dinamitzen la planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana; donen suport, intervenen i acompanyen la creació i el desenvolupament del teixit associatiu; estableixen estratègies de comunicació i difusió dels projectes i actuacions comunitàries, apliquen tècniques de mediació en gestió de conflictes entre agents comunicatius i incorporen la perspectiva de gènere en projectes d’intervenció social.

Neteja (50 places)
Adreçat a personal que realitza tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, de treball domèstic com l’elaboració d’aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparació de llits en habitatges i/o la neteja i posada a punt d’habitacions, zones nobles i àrees comunes així com rentat, planxat i arranjament de la roba de l’establiment d’allotjament i dels usuaris.

Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (20 places)
Adreçat a professionals que realitzen operacions auxiliars de muntatge i d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques i d’instal·lacions de telecomunicació en edificis.

Operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar (50 places)
Adreçat a professionals que realitzen operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar.

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments (50 places)
Adreçat a professionals que realitzen operacions bàsiques de pisos en allotjaments, preparar i posar a punt habitacions, zones nobles i àrees comunes; realitzar activitats de rentat, planxat i arranjament de roba pròpies d’establiments d’allotjament.

Planta química (40 places)
Adreçat a professionals que realitzen operacions bàsiques en planta química com la realització d’operacions de procés químic, preparació i condicionament de màquines, equips i instal·lacions de planta química, realització del control local en planta química i actuació sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals.

Promoció d’igualtat de gènere (40 places)
Adreçat a professionals que promouen la igualtat efectiva d’homes i dones incorporant la perspectiva de gènere, afavorint la participació de les dones i les xarxes estables que impulsin el camí d’actituds en la societat i l’empoderament de les dones; participació en la detecció, anàlisi implementació i avaluació de projectes per la igualtat efectiva de dones i homes; detecció, prevenció i acompanyament en el procés d’atenció a situacions de violència de gènere i la dinamització comunitària.

Sistemes microinformàtics i xarxes (200 places)
Adreçat a professionals que duen a terme tasques relacionades amb la instal·lació i configuració del programari base en sistemes microinformàtics, instal·lació, configuració i verificació dels elements de la xarxa local segons procediments establerts, instal·lació, configuració i manteniment de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques i de facilitar a l’usuari o la usuària la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

Tanatopràxia (40 places)
Adreçat a professionals que duen a terme tasques relacionades amb la tanatopràxia, aplicació de tècniques de conservació transitòria i embalsamament del cadàver amb productes biocides, realització de restauracions, reconstruccions i extraccions de teixits, pròtesis, marcapassos i altres dispositius contaminants de cadàvers, tècniques estètiques de presentació o exposició de cadàvers i maneig de tècniques i habilitats per prestar el servei de tanatopràxia.

Transport i logística (30 places)
Adreçat a professionals que duen a terme tasques relacionades amb la organització i gestió de magatzems, col·laboració en l’optimització de la cadena logística, organització del magatzem i gestió i coordinació de les operacions de magatzem.

Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigües (40 places)
Adreçat a professionals que duen a terme tasques relacionades amb el muntatge i manteniment de xarxes d’aigua, operació d’estacions de tractament d’aigües de nivell i paviments i obres d’urbanització.

Requisits de participació i documentació
Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, abans de presentar la sol·licitud de preinscripció en el respectiu bloc d’oferta, els requisits següents:

Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
certificat de registre de ciutadania comunitària,
targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.

Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal tenir, en els 10 últims anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de preinscripció:
Per a unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.
Per a unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Instituts i nombre de places
Les persones candidates es distribuiran pels diferents centres participants en la convocatòria atenent, en la mesura del possible, la província de residència que consta en la sol·licitud de preinscripció de Catalunya.

Calendari i Termini de preinscripció

Termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció: del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d’oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s’adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Inici de les actuacions d’assesorament i avaluació

Cada comissió avaluadora ha d’establir el calendari d’actuacions dins del qual s’ha de completar tot el procediment.

Finalització de les actuacions

Els centres han de concloure el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de desembre de 2021.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i adjuntar a la mateixa sol·licitud la documentació justificativa dels requisits de participació. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

Si vols rebre més informació o necessites aclarir algun aspecte, pots fer arribar un correu a l’orientador de la Fundació Paco Puerto, Hilario Aguilar, al correu haguilar@ccoo.cat