Ref.77001

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 28-10-2021
FINAL: 23-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,54

Persones formades

364
Descarrega la informació del curs aqui.

Primers auxilis

primers-auxilis-77001

- Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell
individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

- Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria
amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament,
pèrdua de coneixement).
- Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital
bàsic amb o sense DEA.
- Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements
necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta
per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.
- Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies
tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar

mes...

1. Actuació en cas d'emergència. 4 hores.
Fases d’actuació: avisar, confirmar, alarma, intervenció, avís ajuts externs, evacuació, confinament.
2. Aturada cardiorespiratòria. 2 hores
Característiques. Com actuar?
3. Suport vital bàsic 2 hores
Característiques. Com actuar?
4. Desobstrucció i tractament de la via aèria 2 hores
Característiques. Com actuar?
5. Hemorràgies 2 hores
Característiques. Com actuar?
6.Traumatismes 2 hores
Característiques. Com actuar?
7. Alteracions de la consciència 2 hores
Característiques. Com actuar?
8. Patologia toràcica 2 hores
Característiques. Com actuar?
9. Dolor abdominal 2 hores
Característiques. Com actuar?
10. Patologies especials 2 hores
Característiques. Com actuar?
11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas 2 hores
Característiques. Com actuar?
12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics 2 hores
Característiques. Com actuar?
13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones) 2 hores
Característiques. Com actuar?
14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal 2 hores
Característiques. Com actuar?

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Simulació (5 minuts per parella). Els alumnes hauran de posar en pràctica les tècniques de primers auxilis segons indiqui el formador.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,54

Persones formades

364
Descarrega la informació del curs aqui.