Ref.73329

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 07-02-2020
FINAL: 08-05-2020

DURADA: 40 hores

HORARI: divendres de 16:30 a 20:00 hores

Afiliats/des: 140€
Nous Afiliats/des: 180€
No Afiliats/des: 280€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
1084

Valoració del curs

8,33

Persones formades

129
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació accés a l’administració local. Grup C

preparacio-acces-a-ladministracio-local-grup-c-73329

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 937891207 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

L'objectiu d'aquest curs és la revisió general de temes que cal conèixer per poder accedir al grup C de les administracions locals, i la pràctica de simulacions de proves.

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura i principis generals. Drets i garanties constitucionals.

Tema 2.- El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial: estructura a l’Estat espanyol.

Tema 3.- Organització territorial de l’Estat: l’Administració central, autonòmica i local.

Tema 4.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

Tema 5.- La Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació.

Tema 6.- El règim local: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials. L’autonomia local.

Tema 7.- El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.

Tema 8.- Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.

Tema 9.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.

Tema 10.- La funció pública local. El personal al servei de l’Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L’ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives

Tema 11.- Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul•litat i anul•labilitat. El procediment administratiu. Còmput de terminis. Fases del procediment. Revisió dels actes administratius. Recursos administratius.

Tema 12.- Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l’empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques.

Tema 13.- El procediment administratiu. Els interessats. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recursos contenciós -administratiu.

Tema 14.- Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica.

Tema 15.- La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment.

Tema 16.- Els principis de transparència i bon govern. Legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Transparència de l’activitat pública i accés a la informació.

Tema 17.- Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords

Tema 18.- Concepte i contingut dels documents propis de l’Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, ...

1084

Valoració del curs

8,33

Persones formades

129
Descarrega la informació del curs aqui.