Ref.67972

Vilafranca del Penedès

Presencial

LLOC: CCOO Vilafranca del Penedès.
- Penedès 4 2n

INICI: 17-12-2018
FINAL: 23-04-2019

DURADA: 340 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
16023
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Mediació comunitària

mediacio-comunitaria-67972

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Per a menors de 65 anys

Gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, mitjançant l'aplicació d'estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

- Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.
- Prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col•lectius socials.
- Organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.
- Valorar, seguir i difondre la mediació com a via de gestió de conflictes.
- Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

mes...

MF1038_3 - Contextos socials d'intervenció comunitària 50h

MF1039_3 - Prevenció de conflictes 70h

MF1040_3 - Gestió de conflictes i processos de mediació 90h

MF1041_3 - Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació 80h

MF1026_3 - Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 50h

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCG0209 Mediació comunitària

RD/DECRET:721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORESSOC.pngSPEE.png
16023
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.