Ref.63869

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
- Esplugues 68

INICI: 20-04-2017
FINAL: 13-09-2017

DURADA: 420 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png
13562

FORMADORS

formador-13383més

FORMADORS

formador-13762més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Atenció al client, consumidor o usuari

atencio-al-client-consumidor-o-usuari-63869

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
- Tenir coneixements bàsics d'anglès (nivell A2)

Per a menors de 65 anys

Gestionar i executar els plans d'atenció al client/consumidor/usuari de béns i serveis, d'acord amb la normativa i la legislació vigents en matèria de consum, els procediments establerts i les especificacions rebudes.

- Executar les accions del servei d'atenció al client/consumidor/usuari.
- Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari.
- Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de consum.
- Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials.

mes...

-Informació i atenció al client/consumidor/usuari
-Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
-Organització d'un sistema d'informació de consum
-Anglès professional per a activitats comercials

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari

RD/DECRET:1522/211 data:01-10-2011

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png
13562

FORMADORS

formador-13383més

FORMADORS

formador-13762més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.