Ref.68900

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 01-04-2019
FINAL: 17-04-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 08:45 a 11:15 i de 11:30 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1372
425
9001
Descarrega la informació del curs aqui.

Aspirant escorta privat

aspirant-escorta-privat-68900

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

• Capacitar als aspirants a escorta per a obtenir el diploma acreditatiu amb el qual podran participar en les proves que convoca el Ministeri de l'Interior segons normativa vigent (Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s'aprova el reglament de seguretat privada, i l'ordre INT/318/2011 personal de seguretat privada i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril).
• Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar amb les màximes garanties les diferents fases de la protecció a personalitats de forma estàtica i dinàmica.

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.2 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a escorta privat.

mes...

Els continguts d’aquesta acció es corresponen amb els establerts a l’annex I, apèndix 3 (Continguts mínims dels mòduls professionals de formació prèvia exclusius per a Escortes privats), de la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada

1. Mòdul jurídic
1.1. Dret Administratiu especial. L’Escorta Privat: Naturalesa. Requisits per a l'obtenció de l'habilitació.
1.2. Funcions a desenvolupar per l’Escorta Privat.
1.3. Porte i dipòsit de l'arma de foc.

2. Mòdul tècnic
2.1. La protecció. Fonts i fonaments de perill. La protecció integral.
2.2. Protecció dinàmica (I). Teoria esfèrica de la protecció. Teoria dels cercles concèntrics. Graons i nivells de seguretat. Avaluació de dispositius. Coordinació amb el Departament de Seguretat.
2.3. Protecció dinàmica (II). Tècniques de protecció en moviment. Interior d'edificis. Escales i ascensors. Línies de rebuda i control. Evacuacions.
2.4. Protecció estàtica: al domicili, en el lloc de treball. Coordinació de serveis.
2.5. Tècniques de seguretat en vehicles. Característiques del vehicle i dels conductors.
Càpsules de seguretat sobre vehicles. Conducció evasiva: defensiva, ofensiva. Contramesures electròniques: inhibidors de freqüència, pertorbadors.
2.6. Caravanes i itineraris. Classificació de les caravanes. Itineraris: principal, alternatiu, d'evacuació, de fugida. Funcions i competències atribuïdes als escortes privats en els apartats anteriors. Dispositius de localització i seguiment per satèl•lit. Sistemes de posicionament global (GPS).
2.7. Tècniques d'informació i observació. La informació com a element imprescindible en la protecció. L'observació com a font d'informació i tècnica dissuasòria.
2.8. Els procediments de l'agressor. Mètodes d'actuació. L'atemptat. El segrest. L'amenaça. L'extorsió.
2.9. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització per escortes privats. Estudi de les armes reglamentàries. Cartutxeria i munició. Conservació i neteja.
2.10. Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d'efectes.
2.11. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques.
2.12. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Aspirant escorta privat: prova escrita tipus test de 25 ítems d’una única resposta correcte entre quatre opcions.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat, d’Escorta Privat i/o d’Explosius.

Preparatòria Acreditació Proves del Ministeri de l'interior per a l’habilitació d'Aspirant a escorta privada

Ordre:INT/318/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1372
425
9001
Descarrega la informació del curs aqui.