Acreditacions

Seguretat Privada

Seguretat Privada

Formació prèvia
Vigilant de seguretat
Escortes privats
Vigilant d'explosius

Formació permanent d'actualització. Formació específica
Servei de transport de seguretat
Servei de resposta davant alarmes
Vigilància a urbanitzacions, polígons, transports i espais públics
Vigilància en centres comercials
Vigilància en centres hospitalaris
Servei amb aparells raigs X
Servei de vigilància en aeroports
Servei de vigilància en vaixells
Servei de vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques
Servei de vigilància amb gossos
Servei de vigilància en esdeveniments esportius i espectacles
Servei de vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat
Servei de vigilància del patrimoni històric i artístic

La Fundació Paco Puerto és centre habilitat per a la impartició de formació en matèria de seguretat privada per la Generalitat de Catalunya, Departament d'interior, Direcció General d'Administració de Seguretat i per la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Els cursos que realitzem són:
Formació prèvia Vigilant de seguretat Escortes privats
Vigilant d'explosius
Formació permanent d'actualització. Formació específica
Servei de transport de seguretat. Servei de resposta davant alarmes. Vigilància a urbanitzacions, polígons, transports i espais públics. Vigilància en centres comercials. Vigilància en centres hospitalaris. Servei amb aparells raigs X. Servei de vigilància en aeroports. Servei de vigilància en vaixells. Servei de vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques. Servei de vigilància amb gossos. Servei de vigilància en esdeveniments esportius i espectacles. Servei de vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat. Servei de vigilància del patrimoni històric i artístic.

mostrar
Control d'accés

Control d'accés

Formació de personal de control d'accés
La Fundació Paco Puerto és centre habilitat per a la impartició de formació de personal de control d’accés d’establiments d’espectacles i activitats recreatives per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior (Subdirecció General d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives.

Es realitza, per tant, el curs de formació de personal de control d'accés.

mostrar
Ús de desfibril·ladors per a personal no sanitari

Ús de desfibril·ladors per a personal no sanitari

Primers auxilis
La Fundació Paco Puerto és centre habilitat per a la impartició de formació per a l'ús de desfibril·ladors per a personal no sanitari per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut i el Consell Català de Ressuscitació.

Es realitza, per tant, el curs de Primers Auxilis.

mostrar
Certificat d'aptitud profesional de conductors (CAP)

Certificat d'aptitud profesional de conductors (CAP)

Qualificació inicial Formació accelerada. Transports de Mercaderies.
Qualificació inicial Formació accelerada. Transports de viatgers Formació Contínua per a conductors de Transport per carretera.
Qualificació Contínua per a conductors de Transport per carretera. Ampliació Mercaderies.

La Fundació Paco Puerto realitza cursos de conducció CAP homologats pel Ministerio de Fomento, que regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que és qui tramita la homologació i controla la realització dels cursos.


El curs de CAP Qualificació inicial accelerada té una durada de 140 hores i és preparatori per a l'obtenció del Certificat d'aptitud professional. Té dues modalitats: 1. Qualificació inicial accelerada permís C (mercaderies). Va dirigit a conductors/es que realitzin transport de mercaderies (més de 3500 kg MMA), amb el permís de conduir C expedit després del 11 de setembre de 2009. 2. Qualificació inicial accelerada permís D (viatgers). Va dirigits a conductors que realitzin transport de viatgers (més de 9 places), amb el permís de conduir expedit després del 11 de setembre de 2008. Els cursos són preparatoris per a l’obtenció del CAP i, per tal d’obtenir-lo, cal aprovar l'examen teòric consistent en 100 preguntes tipus test, que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i abonar la quantitat fixada com a taxa de dret d’examen.


El curs de CAP Formació Contínua renovació té una durada de 35 hores i permet obtenir el primer certificat d’aptitud professional a conductors que realitzin transport de viatgers (més de 9 places), amb el permís de conduir expedit abans del 11 de setembre de 2008 i a conductors que realitzin transport de mercaderies (més de 3500 kg MMA), amb el permís de conduir expedit abans del 11 de setembre de 2009. Per tant, el curs es vàlid tant com per a mercaderies com per a viatgers. Els i les alumnes que finalitzin el curs amb resultat positiu, obtindran directament el certificat corresponent al CAP Formació Contínua renovació, sense la necessitat de realitzar cap examen.


El curs CAP Pont té una durada de 35 hores amb matèries específiques (viatgers i mercaderies) i permet obtenir el certificat d’aptitud professional a tots aquells conductors/es que realitzin transport de viatgers (més de 9 places), i que tenen la Formació Inicial de Mercaderies (140h), i necessiten el CAP de Viatgers o bé a tots aquells conductors/es que realitzin transport de mercaderies (més de 3500 kg MMA), i que tenen la Formació Inicial de Viatgers (140h), i necessiten el CAP de Mercaderies. Per tal d’obtenir aquest carnet CAP, cal completar el curs i aprovar l'examen teòric, consistent en 25 preguntes tipus test, que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i abonar la quantitat fixada com a taxa de dret d’examen.


La durada de l'homologació de tots els certificats és de 5 anys i, per tant, s’ha de revalidar cada cinc anys mitjançant un nou curs de Formació Contínua renovació.

Cursos amb preinscripcions obertes
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - 35h - del 21-02-2022 al 03-03-2022 - Cornellà de Llobregat
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - 35h - del 25-03-2022 al 09-04-2022 - Barcelona
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - 35h - del 31-01-2022 al 10-02-2022 - Lleida

mostrar
Certificats de professionalitat

Certificats de professionalitat

Gestió comptable i auditoria
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Docència de la formació professional per a l'ocupació
Promoció turística local i informació al visitant
Organització i gestió de magatzems
Maneig i manteniment de maquinària agrícola
Cuina
Gestió comercial de vendes
Soldadura amb elèctrodes revestits i TIG
Gestió administrativa i financera del comerç internacional
Mecanitzat per arrencament de ferritja
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
Administració de serveis d'Internet

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.


Els certificats de professionalitat es divideixen en diferents mòduls, que a la seva vegada, poden estar o no dividits en unitats formatives. Per tant, el certificat de professionalitat complert és el resultat d’obtenir totes les unitats formatives i, per tant, tots els mòduls formatius, inclòs el mòdul de formació pràctica en centres de treball que s’ha de realitzar preferentment un cop s’hagi superat la resta de mòduls formatius de cada certificat de professionalitat.


A Catalunya, l’organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El SOC els expedirà a instància de la persona sol•licitant, un cop demostri haver superat els mòduls corresponents a aquest certificat.

Cursos amb preinscripcions obertes
SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions - 130h - del 17-01-2022 al 02-03-2022 - Lleida
COML0309_UF0927_Gestió de l'equip de treball del magatzem - 30h - del 03-02-2022 al 10-02-2022 - Cornellà de Llobregat

mostrar
Manipulació de productes fitosanitaris

Manipulació de productes fitosanitaris

Manipulació de productes fitosanitaris nivell bàsic.
Manipulació de productes fitosanitaris nivell qualificat.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural regula la tipologia, el contingut, l’organització i l’homologació dels cursos de formació en manipulació de productes fitosanitaris als efectes de l’expedició del certificat acreditatiu per al seu reconeixement en el territori de la Unió Europea.


Aquesta formació va dirigida a:

  • Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles.
  • Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar.
  • El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
  • Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris.
  • Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.

El curs de Manipulació de productes fitosanitaris nivell bàsic té una durada de vint-i-cinc hores dividida en quatre mòduls: les plagues; productes fitosanitaris; mètodes d’aplicació i equips de tractament i salut i prevenció de riscos laborals En canvi, el curs de Manipulació de productes fitosanitaris nivell qualificat té una durada de seixanta hores dividida en cinc mòduls: les plagues; productes fitosanitaris; mètodes d’aplicació i equips de tractament; salut i prevenció de riscos laborals i aspectes normatius.


Un cop realitzat el curs, els i les alumnes realitzaran l’examen corresponent amb personal examinador homologat per la ECA (Escola de Capacitació Agrària) i hauran d’abonar la quantitat fixada com a taxa de dret d’examen.

mostrar
Benestar animal

Benestar animal

Benestar animal en el transport
Benestar animal avícola.
Benestar animal oví
Benestar animal porcí.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural regula la tipologia, el contingut, l’organització i l’homologació dels cursos de formació en benestar animal als efectes de l’expedició del certificat acreditatiu per al seu reconeixement en el territori de la Unió Europea.


Aquesta formació va dirigida al personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.


Els cursos de benestar animal que realitza la Fundació Paco Puerto tenen una durada de vint hores dividida en dos mòduls: un de general sobre normativa aplicable, coneixements generals en benestar animal i comportament animal; i un mòdul específic en funció del tipus d’animal i de les activitats que realitzen les persones destinatàries de cadascun dels cursos de formació.


Un cop realitzat el curs, els i les alumnes realitzaran l’examen corresponent amb personal examinador homologat per la ECA (Escola de Capacitació Agrària) i hauran d’abonar la quantitat fixada com a taxa de dret d’examen.

mostrar